Artikel 1

Artikel 1: Begripsbepalingen

In dit Reglement wordt verstaan onder:

Belangenorganisaties: Stichting Verliespolis, Stichting Woekerpolis Claim, Vereniging VEB NCVB en Vereniging Eigen Huis en de Vereniging Consument & Geldzaken
 
Beleggingsverzekering: beleggingsverzekering die valt onder de werking van een Regeling
 
Commissie:  de commissie zoals benoemd overeenkomstig artikel 2 van dit Reglement die op grond van een Regeling als onafhankelijke beroepsinstantie fungeert voor Klachten voor een duur die redelijker wijs nodig is voor de afhandeling van tijdig ingediende individuele klachten
 
Klacht: elk verzoek van een Polishouder tot een eventuele (aanvullende) vergoeding op basis van de Schrijnende gevallen-regeling dat op grond van de Regeling onder de bevoegdheid van de Commissie valt
 
Polishouder: de persoon die een Beleggingsverzekering met een Verzekeraar heeft afgesloten
 
Regeling: een regeling ter maximering van de kosten en premies bij Beleggingsverzekeringen, zoals deze is vastgelegd in één of meerdere overeenkomst(en) tussen een Verzekeraar en (één of meerdere van) de Belangenorganisaties [hierbij aangehecht als Bijlage 1], zoals van tijd tot tijd kunnen worden aangepast
 
Reglement: het reglement van de Commissie
 
Schrijnende gevallen-regeling: een onderdeel van de Regeling zoals per Verzekeraar uiteengezet, op basis waarvan een Polishouder een (aanvullende) vergoeding van de Verzekeraar kan ontvangen, indien voldaan is aan de in die Regeling geformuleerde voorwaarden voor een tegemoetkoming als individueel schrijnend geval
 
Verzekeraar: een Verzekeraar die een Regeling heeft getroffen ter maximering van de kosten en premies bij een Beleggingsverzekering