Commissie

Vanaf 2008 hebben de verzekeraars, Achmea, Aegon, ASR, Delta Lloyd, Nationale-Nederlanden en SNS REAAL met de Stichting Verliespolis en de Stichting Woekerpolis Claim een regeling getroffen om consumenten met een beleggingsverzekering financieel te compenseren. Iedere regeling die met de afzonderlijke verzekeraar is overeengekomen, kent ook een regeling voor zogenoemde schrijnende gevallen. Daarbij gaat het om de situatie waarin de polishouder na toepassing van de algemene compensatieregeling nog steeds wordt geconfronteerd met een aanzienlijk verlies als gevolg van de specifieke productkenmerken (anders dan het normale beleggersrisico).

De Commissie Individuele Schrijnende Gevallen (CISG) is opgesteld in het kader van de overeenkomsten die de Stichting Verliespolis en de Stichting Woekerpolis Claim hebben gesloten met zes verzekeraars vertegenwoordigd door het Verbond van Verzekeraars. De partijen die de CISG hebben opgericht zijn:

De CISG heeft tot taak klachten te behandelen van polishouders over de wijze waarop hun verzekeraar in hun geval uitvoering heeft gegeven aan de regeling voor schrijnende gevallen.

Voor enkele van de hiervoor genoemde verzekeraars eindigde de termijn van de eigen regeling voor schrijnende gevallen al voor het einde van 2015. Mede met het oog daarop heeft het Verbond van Verzekeraars met de zes betrokken verzekeraars overleg gevoerd over verlenging van ieders regeling tot 30 juni 2017, als uniforme einddatum. Dit overleg heeft tevens geleid tot de afspraak om voor het geval van onvrijwillige afkoop de reikwijdte van de regeling enigszins te verruimen. Deze verruiming ziet op die situaties waarin de polishouder wordt geconfronteerd met een inkomensdaling die niet primair aan hem te verwijten is en die zodanig is dat van hem in redelijkheid niet kan worden verwacht dat hij de beleggingsverzekering ongewijzigd voortzet. Het was vervolgens aan elke verzekeraar om deze afspraak te verwerken in de eigen regeling voor schrijnende gevallen. Ingangsdatum voor de verruiming is 1 november 2015. Tegelijk is de bewijslast voor de betrokken polishouder iets versoepeld. Gelet op het voorgaande is de Commissie verzocht om te blijven functioneren tot 1 juli 2017. De Commissie heeft daar positief op gereageerd.

Jaarverslag 2015
Voor het jaarverslag van de CISG over 2015, klik hier.