Procedure van behandeling

De klachtbehandeling vindt plaats overeenkomstig artikel 5 van het Reglement.  Na ontvangst van het klachtenformulier met bijlagen zendt de secretaris van de Commissie u een ontvangstbevestiging.

De Commissie beoordeelt of de klacht is voorgelegd op de wijze zoals omschreven in artikel 4 van het Reglement. Als dat (nog) niet is gebeurd, krijgt u de gelegenheid om dat alsnog te doen.

Indien is voldaan aan de vereisten voor het indienen van een klacht, dan neemt de Commissie de klacht in behandeling. De desbetreffende verzekeraar krijgt dan een afschrift van de klacht, met het verzoek om binnen vier weken te reageren. De polishouder ontvangt een afschrift van de reactie (het verweerschrift) van de verzekeraar.

De behandeling van de klacht gebeurt op basis van hoor en wederhoor. Naast de schriftelijke procedure kan de klachtbehandeling ook mondeling plaatsvinden, na een oproeping voor een zitting op initiatief van de Commissie of op verzoek van een van de partijen.