Reglement

REGLEMENT COMMISSIE INDIVIDUELE SCHRIJNENDE GEVALLEN

Dit reglement geeft uitvoering aan de schrijnende gevallen regeling zoals die in de overeenkomsten tussen verschillende verzekeraars en belangenorganisaties is opgenomen. Op grond van die schrijnende gevallen regelingen kan een polishouder een (aanvullende) vergoeding van zijn verzekeraar ontvangen, indien is voldaan aan de in die schrijnende gevallen regeling geformuleerde voorwaarden. Heeft de verzekeraar op een dergelijk verzoek definitief beslist en kan de polishouder zich niet met die beslissing verenigen, dan kan de polishouder conform dit reglement een klacht indienen bij de Commissie Individuele Schrijnende Gevallen. Het oordeel van de Commissie Individuele Schrijnende Gevallen over de toepassing van de schrijnende gevallen regeling in een individueel geval geldt tussen de verzekeraar en de polishouder als bindend advies. Eventuele andere geschillen tussen polishouder en verzekeraar vallen buiten de bevoegdheid van de Commissie Individuele Schrijnende Gevallen.

Artikel 1: Begripsbepalingen

In dit Reglement wordt verstaan onder:

Belangenorganisaties: Stichting Verliespolis, Stichting Woekerpolis Claim, Vereniging VEB NCVB en Vereniging Eigen Huis en de Vereniging Consument & Geldzaken
 
Beleggingsverzekering: beleggingsverzekering die valt onder de werking van een Regeling
 
Commissie:  de commissie zoals benoemd overeenkomstig artikel 2 van dit Reglement die op grond van een Regeling als onafhankelijke beroepsinstantie fungeert voor Klachten voor een duur die redelijker wijs nodig is voor de afhandeling van tijdig ingediende individuele klachten
 
Klacht: elk verzoek van een Polishouder tot een eventuele (aanvullende) vergoeding op basis van de Schrijnende gevallen-regeling dat op grond van de Regeling onder de bevoegdheid van de Commissie valt
 
Polishouder: de persoon die een Beleggingsverzekering met een Verzekeraar heeft afgesloten
 
Regeling: een regeling ter maximering van de kosten en premies bij Beleggingsverzekeringen, zoals deze is vastgelegd in één of meerdere overeenkomst(en) tussen een Verzekeraar en (één of meerdere van) de Belangenorganisaties [hierbij aangehecht als Bijlage 1], zoals van tijd tot tijd kunnen worden aangepast
 
Reglement: het reglement van de Commissie
 
Schrijnende gevallen-regeling: een onderdeel van de Regeling zoals per Verzekeraar uiteengezet, op basis waarvan een Polishouder een (aanvullende) vergoeding van de Verzekeraar kan ontvangen, indien voldaan is aan de in die Regeling geformuleerde voorwaarden voor een tegemoetkoming als individueel schrijnend geval
 
Verzekeraar: een Verzekeraar die een Regeling heeft getroffen ter maximering van de kosten en premies bij een Beleggingsverzekering

 
Artikel 2: Samenstelling en onafhankelijkheid Commissie

2.1 De Commissie bestaat uit drie onafhankelijke leden.
 
2.2 De Voorzitter van de Commissie zal door Verzekeraars en Belangenorganisaties gezamenlijk worden benoemd uiterlijk op 1 januari 2013. Mocht op 1 januari 2013 nog geen Voorzitter zijn benoemd, dan staat het Verzekeraars en Belangenorganisaties vrij de President van de Rechtbank ’s-Gravenhage te verzoeken een voorzitter te benoemen. Een benoeming als bedoeld in dit lid is bindend voor Verzekeraars en Belangenorganisaties.
 
2.3 De Voorzitter van de Commissie zal twee leden benoemen en ervoor zorgdragen dat hun onafhankelijkheid buiten twijfel staat. Voorts zal hij zorgdragen voor de aanwezigheid van de benodigde expertise binnen de Commissie. Mocht de Commissie op 1 februari 2013 nog niet voltallig zijn, dan staat het Verzekeraars, Belangenorganisaties en/of de Voorzitter van de Commissie vrij de President van de Rechtbank ’s-Gravenhage te verzoeken één of twee leden te benoemen. Een benoeming als bedoeld in dit lid is bindend voor Verzekeraars en Belangenorganisaties.
 
2.4 De leden van de Commissie worden voor onbepaalde tijd benoemd.
 
2.5 De leden van de Commissie oefenen hun functie onafhankelijk en met inachtneming van dit Reglement uit.
 
2.6 Een lid van de Commissie zal zijn functie neerleggen als deze:
 1. ten gevolge van ziekte of gebrek ongeschikt is zijn functie te vervullen, alsmede
 2. niet  of niet langer onafhankelijk is of anderszins niet of niet meer voldoet aan de voorwaarden om benoemd te kunnen worden.
2.7 Het lidmaatschap van de Commissie eindigt voorts door:
 1. de dood
 2. opzegging door het lid
 3. opzegging door de twee andere leden van de Commissie om redenen als bedoeld in artikel 2.6
 4. onder curatelestelling.
 5. het faillissement van het lid of het ten aanzien van hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen.
2.8 In de onder 2.6 en 2.7 genoemde gevallen zullen de overige leden van de Commissie zo spoedig mogelijk een nieuw lid benoemen. Zij dragen er dan zorg voor dat de onafhankelijkheid van dit nieuwe lid buiten twijfel staat. Voorts zullen zij zorgdragen voor de aanwezigheid van de benodigde expertise binnen de Commissie. Mocht binnen acht weken na het ontstaan van een vacature deze niet zijn vervuld, dan staat het Verzekeraars en/of Belangenorganisaties vrij de President van de Rechtbank ’s-Gravenhage te verzoeken evenzovele personen te benoemen als er vacatures zijn. Een benoeming als bedoeld in dit lid is bindend voor Verzekeraars, Belangenorganisaties en de Commissie.
 
2.9 Betreft een geval als bedoeld in artikel 2.6 en/of 2.7 de Voorzitter van de Commissie, dan zal de Commissie na toepassing van het bepaalde in artikel 2.8 uit haar midden een nieuwe Voorzitter kiezen. Mocht binnen vier weken na de vervulling van de vacature geen Voorzitter door de Commissie zijn gekozen, dan staat het Verzekeraars en/of Belangenorganisaties vrij de President van de Rechtbank ’s-Gravenhage te verzoeken een Voorzitter aan te wijzen. Een aanwijzing als bedoeld in dit lid is bindend voor Verzekeraars, Belangenorganisaties en de Commissie.

  
Artikel 3: Taak en bevoegdheden Commissie

3.1 Aan de Commissie kunnen worden voorgelegd klachten over de toepassing van de Schrijnende gevallen-regeling van de betrokken Verzekeraar.
 
3.2 De kosten van de commissie komen voor rekening van de Verzekeraars gezamenlijk. In een nadere regeling tussen verzekeraars zal de onderlinge verdeling worden uitgewerkt.
 
3.3 De kosten die een Polishouder of een Verzekeraar in het kader van de afhandeling van de Klacht maakt blijven voor eigen rekening, tenzij de Commissie in het bindend advies aanleiding ziet de kosten van juridische bijstand van de Polishouder voor rekening van Verzekeraar te laten komen. Een dergelijke vergoeding zal uitsluitend worden toegewezen indien de Polishouder geheel of in overwegende mate in het gelijk zal worden gesteld. Een eventuele vergoeding als bedoeld in dit lid zal nimmer het liquidatietarief zoals dit wordt gehanteerd door de rechterlijke macht overschrijden.

 
Artikel 4: Indiening bij de Commissie

4.1 De Polishouder dient een Klacht schriftelijk aan de Commissie voor te leggen. Bij zijn brief dient hij alle schriftelijke bescheiden over de Klacht jegens de betreffende Verzekeraar over te leggen. De Commissie kan Verzekeraars verplichten om op hun website additionele informatie te verstrekken over: (i) het bestaan en doel van de Commissie, (ii) de contactgegevens van de Commissie, en (iii) de procedure bij de Commissie en de daarvoor benodigde bescheiden.
 
4.2  Indien uit de brief niet blijkt dat de Polishouder zijn Klacht eerder aan de Verzekeraar heeft voorgelegd en de Verzekeraar daarover een definitief oordeel heeft geveld, zal de Commissie de Polishouder verzoeken de schriftelijke bescheiden waaruit dit blijkt, alsnog over te leggen. Indien de Polishouder deze bescheiden dan niet over kan leggen, zal de Commissie de Polishouder verzoeken de Klacht alsnog aan de Verzekeraar voor te leggen.
 
4.3 De Polishouder dient bij het indienen van de Klacht bij de Commissie schriftelijk te verklaren dat hij de uitspraak van de Commissie als bindend advies zal aanvaarden.
 
4.4 De Commissie is niet bevoegd een Klacht in behandeling te nemen en zal de Polishouder hierover zo spoedig mogelijk berichten, indien:
 1. dezelfde Klacht al eerder door de Commissie is behandeld, tenzij de Polishouder aannemelijk maakt dat er ten aanzien van zijn persoonlijke situatie sprake is van onvoorziene gewijzigde omstandigheden die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid meebrengen dat de Klacht opnieuw door de Commissie in behandeling wordt genomen;
 2. de Klacht reeds aanhangig is bij, of tot een beslissing heeft geleid van, een rechter, het KiFiD, een commissie van scheidsmannen, of een daarmee vergelijkbare instantie;
 3. de Klacht nog niet eerder door de Verzekeraar is behandeld;
 4. de Klacht ziet op een ander deel van de Regeling dan de Schrijnende gevallen-regeling, of op een  deel van de Schrijnende gevallen-regeling ter zake waarvan de Commissie niet bevoegd is;
 5. de Polishouder geen schriftelijke verklaring heeft afgelegd als bedoeld in artikel 4.3.
 6. de Klacht niet binnen de in de Regeling opgenomen termijn bij de Verzekeraar is gemeld, ofwel, bij gebreke aan zo'n termijn in de Regeling, niet binnen vijf jaar na de datum van de bekendmaking van de Regeling bij de Verzekeraar is ingediend en/of
 7. de Klacht, echter onverminderd het bepaalde in artikel 4 lid 4 sub a, niet is ingediend binnen drie maanden nadat de Verzekeraar een definitief oordeel over de Klacht heeft geveld en de Polishouder schriftelijk door de Verzekeraar op deze termijn is gewezen.
4.5 Het vorengaande laat onverlet dat de Polishouder bij gewijzigde omstandigheden een nieuw beroep kan doen op de Schrijnende gevallen-regeling, in welk geval van een nieuwe Klacht sprake is.

Artikel 5: Behandeling van klachten

5.1 De Commissie stelt partijen schriftelijk in kennis van het in behandeling nemen van de Klacht. Tevens zal zij de Verzekeraar een afschrift van de brief van de Polishouder met eventuele bijlagen sturen.
 
5.2 De Verzekeraar kan binnen vier weken na verzending van het in artikel 5.1 genoemde afschrift, reageren op de brief van de Polishouder en de door de Polishouder overgelegde bescheiden. Tevens kan de Verzekeraar zelf op de klacht betrekking hebbende bescheiden overleggen. Op verzoek kan de Commissie deze termijn van vier weken eenmalig verlengen.
 
5.3 De Commissie zendt de Polishouder een afschrift van het standpunt van de Verzekeraar en eventueel overgelegde bescheiden. De Commissie kan partijen in de gelegenheid stellen om op elkaars standpunt te reageren.
 
5.4 Partijen en de Commissie kunnen ieder verzoeken om een mondelinge behandeling van de zaak. Een dergelijk verzoek om een mondelinge behandeling zal in beginsel worden gehonoreerd.

Artikel 6: Bewijs

6.1 De Commissie kan van partijen alle inlichtingen verlangen, die zij nodig acht. De Commissie kan ook getuigen en deskundigen horen en het medebrengen van boeken en bescheiden gelasten.
 
6.2 Bij een getuigenverhoor zullen de voorschriften van artikel 163 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zoveel mogelijk overeenkomstig worden toegepast en ter zake van een deskundigenbericht artikel 194 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
 
6.3 Indien een partij niet voldoet aan enig verlangen van de Commissie als bedoeld in het eerste lid, kan de Commissie daaraan de gevolgen verbinden die haar binnen de grenzen van dit reglement redelijk en billijk voorkomen. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de Commissie de Klacht in een dergelijke situatie hooguit geheel of gedeeltelijk binnen de grenzen die de betrokken schrijnende gevallen regeling van de Verzekeraar daarvoor in de gegeven situatie biedt, kan toe- of afwijzen.
 

Artikel 7: Uitspraak

7.1 De Commissie beslist met meerderheid van stemmen en met in achtneming van dit reglement.
 
7.2 De Commissie laat zich bij de beoordeling van de Klacht leiden door hetgeen is bepaald in de Regeling van de betrokken Verzekeraar.
 
7.3 De beslissing van de Commissie wordt schriftelijk vastgelegd en met redenen omkleed. De uitspraak vermeldt verder in elk geval (i) de namen van de leden van de Commissie, (ii) de namen en woonplaatsen van de Polishouder en de Verzekeraar, en (iii) de datum van de uitspraak. De uitspraak wordt gedaan binnen drie maanden na de laatste proceshandeling.
 
7.4 De uitspraak van de Commissie geldt als bindend advies en zal aan partijen worden toegezonden. Uitspraken worden niet gepubliceerd, tenzij door partijen anders overeengekomen.

Artikel 8: Geheimhouding Commissie

8.1 De leden van de Commissie zullen stukken, verklaringen en dergelijke van partijen uitsluitend gebruiken voor het doel waarmee deze in het geding zijn gebracht. 
 
8.2 De leden van de Commissie zijn, ook na beëindiging van hun functie, verplicht tot geheimhouding van de beraadslagingen van de Commissie en van alle informatie en gegevens die hen in verband met de behandeling van een Klacht zijn verstrekt.
 

Artikel 9: Slotbepaling

9.1 Dit reglement kan worden gewijzigd door de Belangenorganisaties en Verzekeraars gezamenlijk, na de Commissie te hebben gehoord. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Commissie.
 
9.2 De Commissie zal door een gezamenlijk besluit van Verzekeraars en Belangenorganisaties worden ontbonden. Een dergelijk besluit zal niet eerder genomen kunnen worden dan nadat alle Verzekeraars ieder voor zich schriftelijk hebben verklaard dat (i) op hun Schrijnende gevallen-regeling geen beroep meer kan worden gedaan en (ii) de betreffende Verzekeraar niet bekend is met enige bij hen ingediende Klacht of mogelijke Klacht ter zake van de toepassing van de Schrijnende gevallen-regeling. In het ontbindingsbesluit zullen Belangenorganisaties en Verzekeraars een voorziening opnemen voor het geval na ontbinding toch nog een Klacht mocht worden ingediend.

 

BIJLAGE 1 : REGELINGEN VERZEKERAARS